ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
--- ด่วนเรื่องสมาคมฯได้รับแจ้งจากทางโรงแรมเซนทาราแอนต์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดอุดรธานีว่าขณะนี้ห้องพักที่ทางสมาคมฯได้สำรองไว้ 80 ห้องเต็มหมดแล้วขณะนี้คงเหลือแต่ห้องDeluxeราคามีจำนวน42ห้อง
--- เรื่อง แจ้งให้สมาชิกสมาคมฯทุกท่านทราบ
--- ใบสมัครแข่งขัน "ทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป" ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2557
--- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีน
--- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
--- เรื่อง การดำเนินการสอนโดยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้ทำหนังสือถึงเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ขอเรียนว่าได้กำชับสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาหากสถานศึกษาใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินกฏหมาย
--- โครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมฯกับบริษัทไทยยามาฮ่าประเทศไทยในปีการศึกษาใหม่นี้ผู้บริหารที่สนใจติดต่อสมัครด่วนที่สมาคมฯตั้งแต่บัดนี้
--- ด่วนรับสมัครครู-อาจารย์
--- บันทึกวิทยาลัยที่ชำระค่าบำรุงและค้างชำระค่าบำรุงสมาคมฯประจำปีงบประมาณปี 2557
--- เรื่อง โครงการติดตั้งระบบ Solar pv Roof Top
--- เรื่อง การกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
*** เรื่อง เครื่องมือแคตตาล็อกอุปกรณ์จากบริษัทกอนด้า ***
--- แจ้งสมาชิกสมาคมหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม ท่านใดสมัครเรียนยินดีลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าหน่วยกิตให้ร้อยละ 30%
--- การสำรวจความต้องการในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
--- สมาคมเปิดรับสมัครครูเอกชนวุฒิปริญญาตรี-ปริญญาเอก ทุกสาขาวิชามีใบประกอบวิชาชีพไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
--- ประกาศ...กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕
--- แผนที่สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
--- ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ
นายกสมาคมนำคณะกรรมการบริหารสมาคมเข้าประชุมเกณฑ์การประเมินของสอศ.วันที่ 25 ส.ค. 2557 เวลา 9.00-15.00 น. ณ สอศ.

นายกสมาคมและผอ.สมาคมเข้าร่วมประชุมการแก้ปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาทและเลือกประธานกลุ่มที่5 วันที่ 14 ส.ค. 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สช.

นายกสมาคมฯนำคณะกรรมการบริหารสมาคมMOUกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) วันที่ 31 ก.ค. 57 เวลา 13.00-15.00 น. ณ สำนักงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กทม.

นายกสมาคมฯนำคณะกรรมการบริหารสมาคมMOUกับศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) วันที่ 31 ก.ค. 57 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศูนย์คุณธรรม กทม.

นายกสมาคมและผอ.สมาคมเข้าร่วมประชุมเรื่องใบประกอบวิชาชีพครู วันที่ 29 ก.ค. 57 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ คุรุสภา

นายกสมาคมเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาโรงเรียนเอกชน วันที่ 24-25 ก.ค. 57 ณ ศูนย์การเรียนรู้และปฎิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัยากรธรรมชาติ จ.สมุทรสาคร

เรื่อง การประชุมสัมมาผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนและการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 39 วันที่ 6-8 ตุลาคม 2557 จังหวัดอุดรธานี 19 ส.ค. 2557 (เข้าชม 376 ครั้ง)
เรื่อง 1.การชำระค่าบำรุงสมาคมปี2558 2.ขอความอนุเคราะห์สำรวจชื่อวิทยาลัย 3.ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการลงโฆษณาในหนังสือวารสารประจำปี 2557 4.นายกสมาคมแจ้งสมาชิกทราบ (เข้าชม 168 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานวิจัย/นวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557 16 ก.ค. 2557 (เข้าชม 488 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศสมาคมฯแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ พ.ศ. 2557-2559 16 ก.ค. 2557 (เข้าชม 266 ครั้ง)
เรื่อง "แจ้งสถานที่จัดประกวดแข่งขันงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนทางอาชีวศึกษา" ครั้งที่ ๗ พ.ศ. 2557 ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี กทม. 26 มิ.ย. 2557 (เข้าชม 330 ครั้ง)
เรื่อง "การประกวดแข่งขันงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 7" พ.ศ.2557 06 พ.ค. 2557 (เข้าชม 781 ครั้ง)
"ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการสอบข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปี 2556" 05 ก.พ. 2557 (เข้าชม 763 ครั้ง)
เรื่อง ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) 16 ธ.ค. 2556 (เข้าชม 1069 ครั้ง)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การยกเว้นการดำเนินการจัดทำตราสารจัดตั้งโรงเรียนในระบบ 09 ม.ค. 2557 (เข้าชม 633 ครั้ง)
เรื่อง : ด่วนที่สุด การอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน(วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป) เงินเดือนตั้งแต่ 11,680-15,000 บาท 02 ก.ค. 2556 (เข้าชม 4816 ครั้ง)
วิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของสมาคมหากวิทยาลัยใดที่ต้องการโปรแกรม E - learning ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้า สาขาช่างอิเล็คทรอนิคส์ สาขาช่างยนต์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมผอ.มนูญ ชื่นชม 11 มิ.ย. 2556 (เข้าชม 1079 ครั้ง)
การดำเนินการตามกฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและการกำหนดขนาดของที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ 07 พ.ย. 2555 (เข้าชม 1054 ครั้ง)
ด่วน สมาคมแจ้งสมาชิกทั่วประเทศอีเมล์ใหม่สมาคมฯ 01 พ.ย. 2555 (เข้าชม 864 ครั้ง)
เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)ด้านการอาชีวศึกษา 22 ก.ค. 2554 (เข้าชม 2238 ครั้ง)
เรื่อง พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว) แจ้งสมาชิกสมาคมทั่วประเทศ 09 มิ.ย. 2554 (เข้าชม 5508 ครั้ง)
เรื่อง ขอเชิญท่านคณะกรรการบริหารและที่ปรึกษาสมาคมประชุม ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคม กทม. (เฉพาะท่านคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมมาประชุมเท่านั้น) 26 ส.ค. 2557 (เข้าชม 34 ครั้ง)
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคม ครั้งที่2/2557 วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฯ กทม. 08 ส.ค. 2557 (เข้าชม 78 ครั้ง)
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่4 วันที่ 19 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมสมาคม 22 ต.ค. 2556 (เข้าชม 588 ครั้ง)
ไฟล์เอกสารวิทยากรบรรยาย วันที่ 29 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 2557 (เข้าชม 656 ครั้ง)
ครูเอกชนทวงสิทธิค่ารักษาพยาบาล 29 ก.ค. 2557 (เข้าชม 103 ครั้ง)
สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน - ประชาชาติธุรกิจ 26 มิ.ย. 2557 (เข้าชม 104 ครั้ง)
วิกฤติ! แรงงานขาดแคลน ทำไม เด็กไทยเรียนอาชีวะน้อยลง? 13 มิ.ย. 2557 (เข้าชม 144 ครั้ง)
เยาวชนคนเก่ง ในโครงการ “อาชีวะเอกชน สร้าง ... แนวหน้า 14 พ.ค. 2557 (เข้าชม 205 ครั้ง)
ใบ(ไม่)ประกอบวิชาชีพครู (Non)Teaching License 01 ส.ค. 2557 (เข้าชม 89 ครั้ง)
แนวทางการพัฒนาอาชีวศึกษาเอกชน 02 ก.ค. 2557 (เข้าชม 166 ครั้ง)
การเรียนแบบทวิภาคี สนองตลาดแรงงาน 13 มิ.ย. 2557 (เข้าชม 245 ครั้ง)
อาชีวะขาดแคลน..ใครแทนไม่ได้ 13 มิ.ย. 2557 (เข้าชม 145 ครั้ง)
   2014 - 08    
August
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
 
 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย