ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
--- เรื่อง แจ้งท่านสมาชิกวิทยาลัยใดที่สนใจคู่มือการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล (รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี) สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้
--- เรื่อง โครงการ MOU พัฒนาผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนฯ ระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
--- ด่วนสมาคมแจ้งสมาชิกเรื่อง 1.สมเด็จพระเทพฯเสด็จเปิดงานประชุมจ.อุดรธานี 2.โปรแกรมนำเที่ยวประเทศลาว 3.แบบฟอร์มยืนยันการเดินทางมาประชุมไป-กลับ จังหวัดอุดรธานี
--- ด่วนเรื่องสมาคมฯได้รับแจ้งจากทางโรงแรมเซนทาราแอนต์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดอุดรธานีว่าขณะนี้ห้องพักที่ทางสมาคมฯได้สำรองไว้ 80 ห้องเต็มหมดแล้วขณะนี้คงเหลือแต่ห้องDeluxeราคามีจำนวน42ห้อง
--- เรื่อง แจ้งให้สมาชิกสมาคมฯทุกท่านทราบ
--- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีน
--- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
--- เรื่อง การดำเนินการสอนโดยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้ทำหนังสือถึงเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ขอเรียนว่าได้กำชับสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาหากสถานศึกษาใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินกฏหมาย
--- โครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมฯกับบริษัทไทยยามาฮ่าประเทศไทยในปีการศึกษาใหม่นี้ผู้บริหารที่สนใจติดต่อสมัครด่วนที่สมาคมฯตั้งแต่บัดนี้
--- ด่วนรับสมัครครู-อาจารย์
--- บันทึกวิทยาลัยที่ชำระค่าบำรุงและค้างชำระค่าบำรุงสมาคมฯประจำปีงบประมาณปี 2557
--- เรื่อง โครงการติดตั้งระบบ Solar pv Roof Top
--- เรื่อง การกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
*** เรื่อง เครื่องมือแคตตาล็อกอุปกรณ์จากบริษัทกอนด้า ***
--- การสำรวจความต้องการในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
--- สมาคมเปิดรับสมัครครูเอกชนวุฒิปริญญาตรี-ปริญญาเอก ทุกสาขาวิชามีใบประกอบวิชาชีพไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
--- ประกาศ...กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕
--- แผนที่สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
--- ใบสมัครสมาชิกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมนำคณะกรรมการบริหารสมาคมเข้าประชุมเกณฑ์การประเมินของสอศ.วันที่ 25 ส.ค. 2557 เวลา 9.00-15.00 น. ณ สอศ.

นายกสมาคมและผอ.สมาคมเข้าร่วมประชุมการแก้ปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาทและเลือกประธานกลุ่มที่5 วันที่ 14 ส.ค. 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สช.

นายกสมาคมฯนำคณะกรรมการบริหารสมาคมMOUกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) วันที่ 31 ก.ค. 57 เวลา 13.00-15.00 น. ณ สำนักงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กทม.

นายกสมาคมฯนำคณะกรรมการบริหารสมาคมMOUกับศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) วันที่ 31 ก.ค. 57 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศูนย์คุณธรรม กทม.

นายกสมาคมและผอ.สมาคมเข้าร่วมประชุมเรื่องใบประกอบวิชาชีพครู วันที่ 29 ก.ค. 57 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ คุรุสภา

นายกสมาคมเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาโรงเรียนเอกชน วันที่ 24-25 ก.ค. 57 ณ ศูนย์การเรียนรู้และปฎิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัยากรธรรมชาติ จ.สมุทรสาคร

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการประกวดแข่งขันงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2557 (ฉบับที่2) 04 ก.ย. 2557 (เข้าชม 774 ครั้ง)
เรื่อง การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 7 ประจำการศึกษาปี 2557 (แจ้งสถานที่และกำหนดการประชุม ฉบับที่1) 04 ก.ย. 2557 (เข้าชม 450 ครั้ง)
เรื่อง การประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนและการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 39 วันที่ 6-8 ตุลาคม 2557 จังหวัดอุดรธานี 19 ส.ค. 2557 (เข้าชม 693 ครั้ง)
เรื่อง 1.การชำระค่าบำรุงสมาคมปี2558 2.ขอความอนุเคราะห์สำรวจชื่อวิทยาลัย 3.ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการลงโฆษณาในหนังสือวารสารประจำปี 2557 4.นายกสมาคมแจ้งสมาชิกทราบ (เข้าชม 233 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานวิจัย/นวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557 16 ก.ค. 2557 (เข้าชม 730 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศสมาคมฯแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ พ.ศ. 2557-2559 16 ก.ค. 2557 (เข้าชม 359 ครั้ง)
เรื่อง "แจ้งสถานที่จัดประกวดแข่งขันงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนทางอาชีวศึกษา" ครั้งที่ ๗ พ.ศ. 2557 ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี กทม. 26 มิ.ย. 2557 (เข้าชม 389 ครั้ง)
เรื่อง "การประกวดแข่งขันงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 7" พ.ศ.2557 06 พ.ค. 2557 (เข้าชม 948 ครั้ง)
ด่วนที่สุด สมาคมแจ้งสมาชิก เรื่อง การเตรียมและเกณฑ์การสอบมาตรฐาน v-net ปี 2557 (ออกแล้ว) 04 ก.ย. 2557 (เข้าชม 183 ครั้ง)
เรื่อง : ด่วนที่สุด การอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน(วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป) เงินเดือนตั้งแต่ 11,680-15,000 บาท 02 ก.ค. 2556 (เข้าชม 5025 ครั้ง)
วิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของสมาคมหากวิทยาลัยใดที่ต้องการโปรแกรม E - learning ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้า สาขาช่างอิเล็คทรอนิคส์ สาขาช่างยนต์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมผอ.มนูญ ชื่นชม 11 มิ.ย. 2556 (เข้าชม 1128 ครั้ง)
การดำเนินการตามกฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและการกำหนดขนาดของที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ 07 พ.ย. 2555 (เข้าชม 1091 ครั้ง)
ด่วน สมาคมแจ้งสมาชิกทั่วประเทศอีเมล์ใหม่สมาคมฯ 01 พ.ย. 2555 (เข้าชม 898 ครั้ง)
เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)ด้านการอาชีวศึกษา 22 ก.ค. 2554 (เข้าชม 2297 ครั้ง)
เรื่อง พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว) แจ้งสมาชิกสมาคมทั่วประเทศ 09 มิ.ย. 2554 (เข้าชม 5665 ครั้ง)
เรื่อง ขอเชิญท่านคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคมประชุม ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคม กทม. (เฉพาะท่านคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมมาประชุมเท่านั้น) 26 ส.ค. 2557 (เข้าชม 111 ครั้ง)
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคม ครั้งที่2/2557 วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฯ กทม. 08 ส.ค. 2557 (เข้าชม 123 ครั้ง)
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่4 วันที่ 19 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมสมาคม 22 ต.ค. 2556 (เข้าชม 627 ครั้ง)
ไฟล์เอกสารวิทยากรบรรยาย วันที่ 29 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 2557 (เข้าชม 706 ครั้ง)
ครูเอกชนทวงสิทธิค่ารักษาพยาบาล 29 ก.ค. 2557 (เข้าชม 175 ครั้ง)
สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน - ประชาชาติธุรกิจ 26 มิ.ย. 2557 (เข้าชม 158 ครั้ง)
วิกฤติ! แรงงานขาดแคลน ทำไม เด็กไทยเรียนอาชีวะน้อยลง? 13 มิ.ย. 2557 (เข้าชม 192 ครั้ง)
เยาวชนคนเก่ง ในโครงการ “อาชีวะเอกชน สร้าง ... แนวหน้า 14 พ.ค. 2557 (เข้าชม 248 ครั้ง)
ใบ(ไม่)ประกอบวิชาชีพครู (Non)Teaching License 01 ส.ค. 2557 (เข้าชม 142 ครั้ง)
แนวทางการพัฒนาอาชีวศึกษาเอกชน 02 ก.ค. 2557 (เข้าชม 227 ครั้ง)
การเรียนแบบทวิภาคี สนองตลาดแรงงาน 13 มิ.ย. 2557 (เข้าชม 299 ครั้ง)
อาชีวะขาดแคลน..ใครแทนไม่ได้ 13 มิ.ย. 2557 (เข้าชม 197 ครั้ง)
   2014 - 09    
September
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
 
 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย