ยินดีต้อนรับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคม
ประวัติก่อตั้งสมาคม
วัตถุประสงค์
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
=>กลุ่มกรุงเทพ
=>กลุ่มภาคกลาง
=>กลุ่มภาคเหนือ
=>กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
=>กลุ่มภาคใต้
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ประกาศ-ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาเอกชน
บทความทั่วไป
หลักสูตร-การเรียนการสอน
ผู้บริหาร-ครูและบุคลากร
การประกันคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มภาคกลาง
กลุ่มภาคใต้
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนพร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทั่วประเทศ
ประวัติของสมาคมฯที่เป็นภาษาEnglish (School of History, Technology and Institutions of the English language.)
--- แจ้งสมาชิกสมาคมฯทราบ เรื่อง งานศพ ดร.จำรัส นองมาก อดีตเลขาธิการ สช.
--- เรื่อง แจ้งให้สมาชิกสมาคมฯทุกท่านทราบ
--- ประกาศ สำรวจครูที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู
--- ใบสมัครแข่งขัน "ทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป" ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5 ปี 2557
--- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีน
--- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
--- เรื่อง สมาคมจัดให้ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. - 8 ก.ย. 2557 ณ ประเทศเยอรมัน (เรียนผู้บริหารท่านใดสนใจติอต่อตามเอกสารที่แนบ)
--- เรื่อง การดำเนินการสอนโดยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้ทำหนังสือถึงเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ขอเรียนว่าได้กำชับสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาหากสถานศึกษาใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินกฏหมาย
--- โครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมฯกับบริษัทไทยยามาฮ่าประเทศไทยในปีการศึกษาใหม่นี้ผู้บริหารที่สนใจติดต่อสมัครด่วนที่สมาคมฯตั้งแต่บัดนี้
--- ด่วนรับสมัครครู-อาจารย์
--- บันทึกวิทยาลัยที่ชำระค่าบำรุงและค้างชำระค่าบำรุงสมาคมฯประจำปีงบประมาณปี 2557
--- เรื่อง โครงการติดตั้งระบบ Solar pv Roof Top
--- เรื่อง การกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
*** เรื่อง เครื่องมือแคตตาล็อกอุปกรณ์จากบริษัทกอนด้า ***
--- แจ้งสมาชิกสมาคมหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม ท่านใดสมัครเรียนยินดีลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าหน่วยกิตให้ร้อยละ 30%
--- การสำรวจความต้องการในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
--- สมาคมเปิดรับสมัครครูเอกชนวุฒิปริญญาตรี-ปริญญาเอก ทุกสาขาวิชามีใบประกอบวิชาชีพไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
--- ประกาศ...กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕
--- แผนที่สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
--- ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ
ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคม วันที่ 17 ก.ค. 57 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฯ
มูลนิธิคีนันแห่งเอเชียได้ขอเข้าสัมภาษณ์นายกสมาคมฯ รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช วันที่ 10 กรกฏาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคม กทม.
นายกสมาคมฯเลขาสมาคมและผอ.สมาคมเดินทางไปร่วมโครงการปลูกป่าและเข้ารับฟังความคิดเห็นของสมาชิกวันที่ 9 ก.ค. 57 ณ โรงแรมพาราไดซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
COLOMBO เข้าพบนายกสมาคมฯ วันที่ 3 กรกฏาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กทม.
ดร.วีรวัฒน์ที่ปรึกษาสมาคมและผอ.สมาคมร่วมประชุมกับ สอศ. จับมือ สช. หาแนวทางการป้องกันนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท วันที่ 26 มิ.ย. 57 ณ ห้องประชุมสอศ.
ดร.วีรวัฒน์ที่ปรึกษาสมาคมและผอ.สมาคมประชุมร่วมกับคณะกรรมการสอศ.ร่างคำแถลงการเฝ้าระวังนักเรียนนักศึกษาทะเลาะวิวาทวันที่ 25 มิ.ย.57 ณ ห้องประชุมของที่ปรึกษา สอศ.
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานวิจัย/นวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557 16 ก.ค. 2557 (เข้าชม 132 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศสมาคมฯแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ พ.ศ. 2557-2559 16 ก.ค. 2557 (เข้าชม 87 ครั้ง)
เรื่อง "แจ้งสถานที่จัดประกวดแข่งขันงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนทางอาชีวศึกษา" ครั้งที่ ๗ พ.ศ. 2557 ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี กทม. 26 มิ.ย. 2557 (เข้าชม 191 ครั้ง)
เรื่อง "การประกวดแข่งขันงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 7" พ.ศ.2557 06 พ.ค. 2557 (เข้าชม 586 ครั้ง)
"ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการสอบข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปี 2556" 05 ก.พ. 2557 (เข้าชม 678 ครั้ง)
เรื่อง ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) 16 ธ.ค. 2556 (เข้าชม 1006 ครั้ง)
เรื่อง ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556 19 พ.ย. 2556 (เข้าชม 1212 ครั้ง)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว 10 ม.ค. 2556 (เข้าชม 1599 ครั้ง)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การยกเว้นการดำเนินการจัดทำตราสารจัดตั้งโรงเรียนในระบบ 09 ม.ค. 2557 (เข้าชม 545 ครั้ง)
เรื่อง : ด่วนที่สุด การอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน(วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป) เงินเดือนตั้งแต่ 11,680-15,000 บาท 02 ก.ค. 2556 (เข้าชม 4520 ครั้ง)
วิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของสมาคมหากวิทยาลัยใดที่ต้องการโปรแกรม E - learning ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้า สาขาช่างอิเล็คทรอนิคส์ สาขาช่างยนต์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมผอ.มนูญ ชื่นชม 11 มิ.ย. 2556 (เข้าชม 1011 ครั้ง)
การดำเนินการตามกฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและการกำหนดขนาดของที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ 07 พ.ย. 2555 (เข้าชม 1002 ครั้ง)
ด่วน สมาคมแจ้งสมาชิกทั่วประเทศอีเมล์ใหม่สมาคมฯ 01 พ.ย. 2555 (เข้าชม 802 ครั้ง)
เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)ด้านการอาชีวศึกษา 22 ก.ค. 2554 (เข้าชม 2188 ครั้ง)
เรื่อง พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว) แจ้งสมาชิกสมาคมทั่วประเทศ 09 มิ.ย. 2554 (เข้าชม 5325 ครั้ง)
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคมฯ วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคม กทม. (เฉพาะคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมมาประชุมเท่านั้น) 17 ก.ค. 2557 (เข้าชม 63 ครั้ง)
สรุปรายงานการประชุมครั้งที่4 วันที่ 19 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมสมาคม 22 ต.ค. 2556 (เข้าชม 529 ครั้ง)
ไฟล์เอกสารวิทยากรบรรยาย วันที่ 29 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 30 เม.ย. 2557 (เข้าชม 553 ครั้ง)
สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน - ประชาชาติธุรกิจ 26 มิ.ย. 2557 (เข้าชม 39 ครั้ง)
วิกฤติ! แรงงานขาดแคลน ทำไม เด็กไทยเรียนอาชีวะน้อยลง? 13 มิ.ย. 2557 (เข้าชม 79 ครั้ง)
เยาวชนคนเก่ง ในโครงการ “อาชีวะเอกชน สร้าง ... แนวหน้า 14 พ.ค. 2557 (เข้าชม 133 ครั้ง)
แนวทางการพัฒนาอาชีวศึกษาเอกชน 02 ก.ค. 2557 (เข้าชม 72 ครั้ง)
การเรียนแบบทวิภาคี สนองตลาดแรงงาน 13 มิ.ย. 2557 (เข้าชม 166 ครั้ง)
อาชีวะขาดแคลน..ใครแทนไม่ได้ 13 มิ.ย. 2557 (เข้าชม 81 ครั้ง)
   2014 - 07    
July
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
 
 copyright@2008::สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย